Helderinzicht: klantgerichtheid, CRM en cultuurverandering
030 246 79 51 info@helderinzicht.nl

(semi) overheid

De ontwikkelingen binnen de (semi-)overheid zetten aan tot een betere interactie met de directe omgeving. Aan communicatie en samenwerking worden steeds hogere eisen gesteld, terwijl middelen en mankracht schaarser worden. Dit legt grote druk om verder te professionaliseren, taakgerichtheid naar klantgerichte processen om te buigen en meer uit interne en externe samenwerking te halen. In veel gevallen vraagt relatiebeheer een betere combinatie tussen de uitvoering van reguliere overheidstaken, relatiegerichtheid en projectmatig werken.

Complex
Overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen zijn complexe organisaties die in verschillende rollen naar buiten treden. Als adviseur, planmaker, vergunningverlener, toezichthouder, handhaver, projectleider, beleidsmaker, enz. De te vervullen taken liggen vaak vast in wetten en regels. Maar binnen die grenzen kunnen instanties meer bereiken door hun klantgerichtheid en pro-activiteit te verbeteren.

Eén gezicht door samenwerking
Binnen de (semi-)overheid leveren schaalvergroting, verhoging van effectiviteit en efficiëntie en de ambitie om midden in de samenleving te staan spanningsvelden op. Onderling effectief samenwerken en met één gezicht naar buiten treden, is een uitdaging die de komende tijd om praktische invulling vraagt. Het vergt aanzienlijke interne veranderingen in de dagelijkse operatie om de relatie daadwerkelijk als uitgangspunt te nemen. Veel overheidsorganisaties hebben de ambitie om effectiever met hun relaties om te gaan. Hoewel relatiebeheer primair lijkt gaan over ‘externe partijen’, is het vooral een uitdaging om de betrokken ambtenaren en afdelingen rondom een relatie effectiever met elkaar te laten samenwerken. Ook zijn aanpassingen nodig om de informatievoorziening rondom relaties te verbeteren om zo de gewenste werkprocessen actief te ondersteunen.

Referenties:

Comments are closed.